jiuhao Folklore Museum

Pocket Wallet

2016

Italian calfskin TR1

Produced by Jiuhao, China

Design  Zhiyuan Yang

Photo by Zihao Zhou